Podmienky používania

Zbieranie bodov vprograme AUTOSTRÁDA

Registrovaný účastník získava zakaždý nákup tovarov vrámci siete obchodných prevádzok Spoločnosti body v programe AUTOSTRÁDA.Body za nákup tovarov vrámci siete obchodných prevádzok Spoločnosti je možné začať zbierať ihneď po vykonaní registrácie.Body získané v rámci programu AUTOSTRÁDA sú evidované na bodovom konte,vedenom registrovanému účastníkovi Spoločnosťou.Počet bodov pripísaných na bodové konto registrovaného účastníka na základe konkrétneho nákupu  od kúpnej ceny uskutočneného nákupu vsieti obchodných prevádzok Spoločnosti. Registrovaný účastník získa1 (jeden) bod za každých celých 100 (sto) EUR bez dane z pridanej hodnoty z kúpnej ceny nákupu tovarov, uskutočneného v rámci siete obchodných prevádzok Spoločnosti, pričom základom pre určenie počtu bodov je skutočne uhradená kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty.Získané body v programe AUTOSTRÁDA sa budú pripisovať na bodové konto registrovaného účastníka k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca, spolu za všetky nákupy vykonané registrovaným účastníkom v príslušnom kalendárnom mesiaci v rámci siete obchodných prevádzok Spoločnosti.Aktuálny stav nazbieraných bodov na svojom bodovom konte má registrovaný účastník možnosť kedykoľvek zistiť na webovej stránke www.autostrada.sk po zadaní svojich prihlasovacích údajov.